Home / Genel / Demir Çelik Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı

Demir Çelik Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı

İktisatçılar, dünya ekonomilerini, ülkelerin refah seviyelerine göre başlıca iki gruba ayırırlar. Bir tarafta yüksek yaşama standardı sağlayan gelişmiş ekonomiler, diğer tarafta az gelişmiş veya gelişmemiş ekonomiler. Bu iki grup ülkenin millî gelirlerinin yapısı incelendiği zaman görülür ki, gelişmiş ve zengin ülkelerin ekonomileri çoğunlukla endüstri sektörüne dayandığı halde, fakir ülkelerde tarım sektörü millî gelirin en önemli katma değerini teşkil eder. Ekonomilerin geçmişteki seyri, zengin ülkelerin, endüstrileşme reformuna diğerlerinden daha önce başlamış olduklarını gösterir. Nüfusun hızla çoğalması ve bunun doğurduğu işsizlik, millî gelir artışının ileri ülkelerdeki orana çıkarılamayışı ve müsait olmayan dış ticaret şartları; alt yapı, hammadde kaynakları, insan gücü, sermaye ve nihayet bir pazarın kısmen veya tamamen mevcut olduğu ülkelerde, ekonomiyi endüstrileşmeye zorlayan başlıca faktörlerdir.

Endüstrileşme genel olarak, sermaye malları endüstrisinin toplam endüstriyel üretim içindeki oranının lineer büyümesiyle karakterize edilebilir. W. Hoffmann’a göre, endüstri ekonomileri, gelişme seyri boyunca başlıca üç tipik safha geçirmektedirler:

  1. Endüstrileşmenin başlangıcında, tüketim malları endüstrisi, tüm endüstri ekonomisine hâkim olup, bu mallar üretimi toplam endüstriyel üretimin hemen hemen esasını teşkil eder.
  2. İkinci safhada, yine tüketim malları endüstrisi hâkim olmakla beraber, bu malların genel endüstriyel üretim içindeki oranı, sermaye malları oranına göre en fazla iki katıdır.
  3. Nihayet endüstrileşme ilerledikçe, her iki endüstri dalı üretiminde bir denge hâsıl olmakta ve asıl endüstrileşmenin hız kazanması, sermaye malları endüstrisinin diğerine oranla ağır basmasıyla başlamaktadır.

Bu üç safhanın ilk ikisinde dokuma ve giyim ile gıda endüstrileri, son safhada ise demir-çelik, metal eşya ve makine endüstrileri üretim değerleri, toplam endüstriyel üretim değerinin esasını teşkil eder.

Zincirleme üretim teknolojisi gösteren modern endüstri ekonomisi strüktüründe, bir malın üretimi, daha önceden gerek makine, gerekse yarı mamul şeklin de başka bir malın üretimini icap ettirmekte ve büyüyen bir ekonomide tüketim mallarına olan talebin artması, bu malların üretimi için lüzumlu sermaye malları endüstrisinin gelişmesine yol açmakta, bu malların üretimi ise doğrudan doğruya demir-çelik üretimini etkilemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir